Cơ sở sản xuất

HTX NN, TM & DV Bách Thắng

Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Sơ chế măng khô
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Phạm Thị Quỳnh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua