Cơ sở sản xuất

HTX NN & DV, TM Rạng Đông

Đường Huỳnh Đăng Thơ, Khối 7

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Trồng cà phê, chế biến cà phê
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Nguyễn Ngọc Đông
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua