Cơ sở sản xuất

HTX NN, SX & TM Sáu Nhung

78 QL 14, thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Chất lượng trường tồn

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Cà phê bột/hạt pha phin, pha máy thương hiệu cà phê đặc biệt Sáu Nhung
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 300 Ha
Quản lý Nguyễn Tri Sáu
Chứng chỉ sản xuất
HTX NN, SX & TM Sáu Nhung : GL 0148/2019-FSMS
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
78 QL 14, thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua